Intervencie s asistenciou koní

... poznáme aj pod pojmom hipoterapia

Indikačné spektrum intervencií s asistenciou koní (hipoterapie) ako doplnkovej formy rehabilitácie sa stále rozširuje vďaka pribúdaniu skúseností so širokým rozsahom abnormalít a porúch u ľudí. Pôsobenie koňa sa aplikuje v oblastiach medicíny, fyziatrie, fyzioterapie ako aj v sociálnej práci, pedagogike, psychológii a psychiatrii.

 

Teplo a rytmické impulzy vznikajúce pri pohybe koňa sa prenášajú na človeka. Priamy kontakt zvieracej srsti má učinný a progresívny vplyv na zníženie svalovej hypertonie a spasticity končatín, zlepšenie ich motoriky. Pôsobenie koňa má priaznivý účinok aj na psychiku človeka, ovplyvňuje kvalitu života u postihnutých detí, dospelých ale aj zdravých ľudí. Nevyžaduje sa žiadna schopnosť ovládať koňa, všetko prebieha pod vedením intervenčného tímu.

 

Všeobecné oblasti pôsobenia:
 

 • normalizuje svalový tonus a mobilizuje kĺby
   

 • zlepšuje rovnováhu a koordináciu pohybov
   

 • prispieva k reedukácii chôdze
   

 • upravuje svalovú dysbalanciu a pohybovú asymetriu
   

 • podporuje adaptáciu na rôzne podnety
   

 • rozvíja sebadôveru a zvyšuje emočný vzťah k cvičeniu
   

 • zvyšuje zapájanie autochtónneho svalstva
   

 • facilituje posturo-reflexné mechanizmy a senzorickú integráciu
   

 • prispieva k úprave porúch reči
   

Jazda na koni má všeobecne vplyv na narúšanie patologických stereotypov a súčasne facilituje a podporuje tvorbu nových pohybových vzorcov. Dodržanie časového rozpätia účasti klienta na hipoterapii je veľmi dôležité, klient v prípade fyzickej únavy upadne do nesprávnej pozície a tým by došlo k nežiadanému efektu.

 

Axiálna hypotónia, hypotónia končatín alebo celková (najčastejšie však brušého či chrbtového svalstva) býva častým dôvodom oneskorenej chôdze ako aj problémov s rovnováhou, sedom či správnym držaním tela u detí. Vypuklé brušká či nesprávne rotované chodidlá alebo celé nožičky bývajú bežným javom práve u hypotonických bábätiek, predčasne narodených detí. Práve intervencie s asistenciou koní (hipoterapia)  ponúka ideálnu formu zapojenia tohoto svalstva a je dobrým štartovacím cvičením už pri deťoch od 6. - 8. mesiaca života. Ponúka vhodné riešenie pri edukácii chôdze. Dochádza k uvoľneniu svalového napätia v končatinách, zapájajú sa vnútorné svaly pre udržanie rovnováhy, obranný reflex voči pádu a zvyšuje sa schopnosť sústrediť sa.

 

 

Vhodné pre klientov:
 

 • so svalovou hypotóniou (celkovou, axiálnou hypotóniou ako aj s hypotóniou končatín)
   

 • s DMO (detská mozgová obrna), ICP (zvýšený intrakraniálny tlak)
   

 • s dg. Sclerosis multiplex
   

 • s dg. Down syndróm (len po RTG vylúčení atlanto-occipitálnej poruchy)
   

 • s poruchou hybnosti, spasticitou, kontraktúrami a degeneratívnymi zmenami
   

 • s rôznymi stupňami svalovej dysbalancie, postraumatické stuhnutia
   

 • s poruchami koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania tela
   

 • s poruchou reči, učenia, správania, pozornosti
   

 • s hyperkinetickým syndrómom
   

 • s rôznymi formami PAS (porucha autistického spektra)
   

 • s duševnými poruchami a psychiatrickými ochoreniami
   

 • s kombinovaným, mentálnym postihnutím ako aj postihnutím pohybového aparátu
   

 • s neurologickými a inými kombinovanými postihnutiami
   

 • s psychomotorickým oneskorením (predčasne narodené deti)
   

 • s obmedzenou mobilitou a imobilnými klientmi na vozíku
   

 • vo veku od 6 mesiacov, mladistvými ale aj dospelým

 

 

Možnosti návštev:
 

 • u nás v centre Zvierací terapeut vo Villa Betula Resort*** 

  • formou denných návštev

  • formou pobytu 

Pôsobiace prvky koňa:

 

 • teplo pozitívne ovplyvňuje vyťahovanie a uvoľnenie skrátených tkanív
   

 • uvedomovanie si proprioceptívnych vzruchov pri pohybe koňa
   

 • zapojenie šijových a bedrových posturálnych reflexov
   

 • cvičenie proti odporu, stimulácia koordinačných schopností
   

 • prenos rytmických troj-dimenzionálnych pohybových stimulov plynúcich z koroku koňa
   

 • pohyb vpred ako báza motorického vývoja
   

 • krok koňa ako základný pohybový vzorec k chôdzi
   

 • bio-energo-informačný prenos z poľa zvieraťa na klienta
   

 

Služby nie sú vhodné pre ľudí:
 

 •      s alergiou na zvieratá
   

 •      s panickým strachom zo zvierat
   

Cenník: 

 

Pre bližšie informácie prejdite na stránku | 1. Návšteva