Intervencie s asistenciou koní

... nazývané aj hipoterapia 

Indikačné spektrum intervencií s asistenciou koní (hipoterapie) ako doplnkovej formy rehabilitácie sa stále rozširuje vďaka pribúdaniu skúseností so širokým rozsahom abnormalít a porúch u ľudí. Pôsobenie koňa sa aplikuje v oblastiach medicíny, fyziatrie, fyzioterapie ako aj v sociálnej práci, pedagogike, psychológii a psychiatrii.

Teplo a rytmické impulzy vznikajúce pri pohybe koňa sa prenášajú na človeka. Priamy kontakt zvieracej srsti má učinný a progresívny vplyv na zníženie svalovej hypertonie a spasticity končatín, zlepšenie ich motoriky. Pôsobenie koňa má priaznivý účinok aj na psychiku človeka, ovplyvňuje kvalitu života u postihnutých detí, dospelých ale aj zdravých ľudí. Nevyžaduje sa žiadna schopnosť ovládať koňa, všetko prebieha pod vedením intervenčného tímu.

 

Všeobecné oblasti pôsobenia:
 

 • normalizuje svalový tonus a mobilizuje kĺby
   
 • zlepšuje rovnováhu a koordináciu pohybov
   
 • prispieva k reedukácii chôdze
   
 • upravuje svalovú dysbalanciu a pohybovú asymetriu
   
 • podporuje adaptáciu na rôzne podnety
   
 • rozvíja sebadôveru a zvyšuje emočný vzťah k cvičeniu
   
 • zvyšuje zapájanie autochtónneho svalstva
   
 • facilituje posturo-reflexné mechanizmy a senzorickú integráciu
   
 • prispieva k úprave porúch reči
   

Jazda na koni má všeobecne vplyv na narúšanie patologických stereotypov a súčasne facilituje a podporuje tvorbu nových pohybových vzorcov. Dodržanie časového rozpätia účasti klienta na hipoterapii je veľmi dôležité aby klient v prípade fyzickej únavy neupadol do nesprávnej pozície a tým by došlo k nežiadanému efektu.

 

Pracujeme s klientmi:
 

 • so svalovou hypotóniou (celkovou, axiálnou hypotóniou ako aj s hypotóniou končatín)
   
 • s DMO (detská mozgová obrna), ICP (zvýšený intrakraniálny tlak)
   
 • s dg. Sclerosis multiplex
   
 • s dg. Down syndróm (len po RTG vylúčení atlanto-occipitálnej poruchy)
   
 • s poruchou hybnosti, spasticitou, kontraktúrami a degeneratívnymi zmenami
   
 • s rôznymi stupňami svalovej dysbalancie, postraumatické stuhnutia
   
 • s poruchami koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania tela
   
 • s poruchou reči, učenia, správania, pozornosti
   
 • s hyperkinetickým syndrómom
   
 • s rôznymi formami PAS (porucha autistického spektra)
   
 • s duševnými poruchami a psychiatrickými ochoreniami
   
 • s kombinovaným, mentálnym postihnutím ako aj postihnutím pohybového aparátu
   
 • s neurologickými a inými kombinovanými postihnutiami
   
 • s psychomotorickým oneskorením (predčasne narodené deti)
   
 • s obmedzenou mobilitou a imobilnými klientmi na vozíku
   
 • vo veku od 8 mesiacov, mladistvými ale aj dospelými

Pred prvou návštevou Vás prosíme, aby ste doložili potvrdenie o doporučení hipoterapie lekárom, špecializovaným lekárom, fyzioterapeutom alebo inou kompetentnou osobou, ktorá je kvalifikovaná posúdiť indispozície, celkový zdravotný stav a vhodnosť klienta.  Postačí len výmenný lístok alebo zápis do zdravotného záznamu. Fotokópiu danej strany s popisom dg. poprosíme zaslať ideálne predom na mail alebo priniesť pri prvej návšteve. Úzko spolupracujeme s rehabilitačnou poradkyňou p. Máriou Farkašovou dipl.f.  z Liptovského Mikuláša, ktorá je zároveň našou konzultantkou a garantkou.  Po konzultácii u nej prijímame odporučených klientov bez písomného potvrdenia.

 

V sekcii Informácie > Dokumenty nájdete zoznam kontraindikácií. V prípade, že vaše dieťa / klient trpí rôznymi diagnózami môžte sa uistiť o jeho vhodnosti pre účasť na hipoterapii.

 

Možnosti návštev:
 

 • u nás v centre Zvierací terapeut vo Villa Betula Resort*** 
  • formou denných návštev
  • formou pobytu 

Intervencie prebiehajú v jazdeckej hale. V závislosti od teplotných podmienok aj v zimných mesiacoch. V prípade potreby klienta vieme hipoterapiu realizovať aj vo voľnom priestranstve prírody. Dĺžku terapie určujeme individuálne v závislosti od schopností a potrieb klienta, avšak jej odporúčané trvanie je maximálne 15-25 minút. Koňa a zároveň aj klienta vždy odmeníme kŕmením, čo je ideálnou aktivitou pre zblíženie, budovanie väzby, motiváciu a ukotvenie dôvery medzi klientom a koňom.

 

Axiálna hypotónia, hypotónia končatín alebo celková (najčastejšie však brušého či chrbtového svalstva) býva častým dôvodom oneskorenej chôdze ako aj problémov s rovnováhou, sedom či správnym držaním tela u detí. Vypuklé brušká či nesprávne rotované chodidlá alebo celé nožičky bývajú bežným javom práve u hypotonických bábätiek, predčasne narodených detí. Práve intervencie s asistenciou koní (hipoterapia)  ponúka ideálnu formu zapojenia tohoto svalstva a je dobrým štartovacím cvičením už pri deťoch od 6. - 8. mesiaca života. Ponúka vhodné riešenie pri edukácii chôdze. Dochádza k uvoľneniu svalového napätia v končatinách, zapájajú sa vnútorné svaly pre udržanie rovnováhy, obranný reflex voči pádu a zvyšuje sa schopnosť sústrediť sa.

 

Pôsobiace prvky koňa:
 

 • Teplo pozitívne ovplyvňuje vyťahovanie a uvoľnenie skrátených tkanív
   
 • Uvedomovanie si proprioceptívnych vzruchov pri pohybe koňa
   
 • Zapojenie šijových a bedrových posturálnych reflexov
   
 • Cvičenie proti odporu, stimulácia koordinačných schopností
   
 • Prenos rytmických troj-dimenzionálnych pohybových stimulov plynúcich z koroku koňa
   
 • Pohyb vpred ako báza motorického vývoja
   
 • Krok koňa ako základný pohybový vzorec k chôdzi
   
 • Bioenergoinformačný prenos z poľa zvieraťa na klienta
   

 

Služby nie sú vhodné pre ľudí:
 

 •      s alergiou na zvieratá
   
 •      s panickým strachom zo zvierat